لینک ورود به کلاسهای یازدهم تجربی

عربی یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
دینی یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فارسی یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فیزیک یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
نگارش یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
ریاضی یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
شیمی یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
تاریخ یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زبان یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زیست یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زمین یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
آزمایشگاه یازدهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

لینک ورود به کلاس های ضبط شده یازدهم تجربی

شنبه10/27برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/16برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/17برای ورود به کلاس تاریخ اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/18برای ورود به کلاس زمین اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
چهارشنبه07/30برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
پنجشنبه 09/20برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
شنبه09/22برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/23برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/24برای ورود به کلاس تاریخ اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/25برای ورود به کلاس زمین اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
چهارشنبه07/16برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
پنجشنبه09/27برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید