لینک ورود به کلاس های دوازدهم تجربی

عربیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
دینیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فارسی برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فیزیکبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
نگارشبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
ریاضیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
شیمیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زبانبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زیستبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
سلامت و بهداشتبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
هویت اجتماعیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.

لینک ورود به کلاس های ضبط شده دوازدهم تجربی

شنبه10/27برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/02برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/17برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید.
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید.
سه شنبه09/04رای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
چهارشنبه 07/23 برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید.
پنجشنبه09/20برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
شنبه09/22برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/11برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/24برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس سلامت و بهداشت اینجا کلیک کنید
سه شنبه07/29برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 3 اینجا کلیک کنید
چهارشنبه07/30برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید.
پنجشنبه09/27برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید