لینک ورود به کلاسهای دهم تجربی

عربی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
دینی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فارسی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فیزیک دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
جغرافی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
نگارش دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
ریاضی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
شیمی دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زبان دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زیست دهمبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
سواد رسانه ایبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
آزمایشگاهبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید

لینک ورود به کلاس های ضبط شده دهم تجربی

شنبه10/27برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/30برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید

دوشنبه09/17برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/18برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جغرافی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
چهارشنبهبرای ورود به کلاس1 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 2 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 3 اینجا کلیک کنید
پنجشنبه09/20برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
شنبه09/22برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/23برای ورود به کلای زیست اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلای ریاضی اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/24برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/25برای ورود به کلاس زیست اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جغرافی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
چهارشنبه08/28برای ورود به کلاس سواد رسانه اینجا کلیک کنید

پنجشنبه09/27برای ورود به کلاس شیمی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فیزیک اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید