لینک ورود به کلاس های دهم انسانی

عربیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
دینیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فلسفه برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
فارسیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
جامعهبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
جغرافیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
منطقبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
نگارشبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
علوم و فنونبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
تاریخبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
زبانبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
ریاضیبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.
اقتصادبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید
سواد رسانهبرای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید.

لینک ورود به کلاس های ضبط شده دهم انسانی

شنبه10/27برای ورود به کلاس اقتصاد اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس منطق اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/30برای ورود به کلاس علوم و فنون اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جامعه اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/17برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/18برای ورود به کلاس تاریخ اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جغرافی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
چهارشنبهبرای ورود به کلاس 1 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 2 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 3 اینجا کلیک کنید
پنجشنبه07/24برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
شنبه09/22برای ورود به کلاس اقتصاداینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس منطق اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس دینی اینجا کلیک کنید
یکشنبه09/23برای ورود به کلاس علوم و فنون اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جامعه اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس عربی اینجا کلیک کنید
دوشنبه09/10برای ورود به کلاس زبان اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس فارسی اینجا کلیک کنید
سه شنبه09/25برای ورود به کلاس تاریخ اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس جغرافی اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس ریاضی اینجا کلیک کنید
چهارشنبه08/28برای ورود به کلاس سواد رسانه اینجا کلیک کنید
پنجشنبهبرای ورود به کلاس 1 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 2 اینجا کلیک کنید
برای ورود به کلاس 3 اینجا کلیک کنید